Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2013

April 01 2013

Imponderablehippie
Sponsored post
feedback2020-admin
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton

September 29 2012

Imponderablehippie
0085 4367 390
Reposted fromhimym himym

August 22 2012

Imponderablehippie

Wyszukane słowo na dziś: indolecja

Indolencja - brak zaradności, nieporadność; zobojętnienie, nieczułość, bierność.
Tags: definitions
Reposted frombarefootgirl barefootgirl viazazu zazu

July 01 2012

Imponderablehippie

December 19 2011

Imponderablehippie
Miłość to czuwanie nad cudzą samotnością.
— Rainer Maria Rilke
Reposted frometerycznie eterycznie viatypromantykaq typromantykaq

December 16 2011

Imponderablehippie
Moja definicja szczęścia to umiejętność sprostania swojej wyobraźni.
— Kuba Wojewódzki
Reposted fromcolorblind colorblind viatypromantykaq typromantykaq

November 25 2011

Imponderablehippie

Wyszukane słowo na codzień

Imponderabilia– zjawiska, procesy, zachowania mało uchwytne, niematerialne i niemierzalne, które jednak są istotne i mają wpływ na rzeczywistość, na ocenę kogoś lub czegoś
Tags: definitions
Reposted frombarefootgirl barefootgirl vialubje lubje

November 24 2011

Imponderablehippie
8051 848f
Reposted fromehcap ehcap

August 20 2011

Imponderablehippie
Odwaga nie polega na nieodczuwaniu strachu, ale na umiejętności działania mimo niego.
— Shelogh Brown
Reposted fromserowa serowa viacytaty cytaty

June 02 2011

Imponderablehippie
ESKAPIZM-oderwanie od rzeczywistości, ucieczka i skłonność do ucieczki od rzeczywistości w świat iluzji, wyobrażeń, intelektu czy złudzeń psychicznych.
Tags: definitions
Reposted fromkalamparampaksa kalamparampaksa viagone gone

May 29 2011

Imponderablehippie
bowaryzm - postawa nieprzystosowania się do rzeczywistości, postrzeganej jako banalna i nudna; dramat człowieka wynika tu ze zbyt dosłownej lektury książek pokazujących wyidealizowany świat marzeń; to nieumiejętność dostrzegania codziennego szczęścia i piękna zwyczajnych rzeczy; to także niezdolność do trwałych uczuć i związków; bowaryzm wreszcie to brak świadomości siebie, rodzaj buntu - intuicyjnego i pozarefleksyjnego
Tags: definitions
Reposted frommooncat mooncat viaagta13 agta13

May 22 2011

Imponderablehippie
9537 cd79
Tags: definitions
Reposted fromdilatedpupils dilatedpupils viasoadysta soadysta

March 20 2011

Imponderablehippie
3470 4c1f 390
Reposted fromamania amania viabrightness brightness

February 23 2011

Imponderablehippie
7751 da37 390
Tags: definitions
Reposted fromwetpussycat wetpussycat viaestrachan estrachan

February 20 2011

Imponderablehippie

" ZAUFANIE - to świadomość,że ktoś może Cię skrzywdzić jednym łatwym ruchem i stuprocentowa pewność,że tego nie zrobi. " 

Reposted fromjdeg jdeg viadziubkowa dziubkowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...